Verksamhet

Verksamhet

Behandlingshem och HVB-hem med kompetens och hjärta

Svedbacka är ett HVB-hem byn Svedja i Nordanstigs kommun där ungdomar i åldern 15–19 år med problem som missbruk, kriminalitet och beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende får hjälp att komma tillbaka på rätt spår. Vi ligger i en naturskönt miljö  i norra Hälsingland och har en trygg miljö där ungdomarna kan få ordning på tillvaron. Vi har även ett stödboende i Hudiksvall.

Vår personal har den utbildning och det engagemang som krävs för att hjälpa ungdomarna, och vi använder oss av fritidsaktiviteter, färdighetsträning och stöd i vardagen för att bygga upp deras självförtroende och ge dem en hållbar grund för framtiden.

Svedbacka HVB-hem har tolv platser inklusive utslussning, så att ungdomarna kan få den hjälp de behöver. Vi erbjuder även stödboende, utredningar, utsluss, akutplaceringar, kvalificerat kontaktmannaskap och stödboende för vuxna.

Besök oss

Vi bjuder in dig att besöka oss och se med egna ögon alla möjligheter vi har att erbjuda. Tveka inte att kontakta oss för att boka ett besök – vi har HVB-aktiviteter som gör verklig skillnad!

Ett HVB-hem fullt
med möjligheter och aktiviteter

På Svedbacka har vi massor med aktiviteter för att hjälpa ungdomar till ett hälsosamt liv. Vi har utomhus- och inomhusaktiviteter under helger och lov och ungdomarna bestämmer vad vi ska göra. Tillsammans stärker vi arbetet med anknytning och social samvaro.

  • Biljard och pingisbord
  • Beachvolleyboll, fotbolls- och basketplan
  • Nära till havsbad
  • På vintern är skidbacken mycket uppskattad

HVB-Hem

Ett aktivt HVB-hem

För att komma ur missbruk och kriminalitet behöver vi jobba både med kropp och själ. På Svedbacka HVB-hem är vi aktiva. Vi erbjuder ungdomar en kombination av samtal, självutveckling och fysiska aktiviteter. Rent praktiskt så handlar det om att göra saker tillsammans. Här får vi den viktiga anknytningen som ofta fattas i våra ungdomars bakgrund. Vi lägger till exempel vikt vid att ungdomen är engagerad i sin vardag genom planering och matlagning.

Vårt HVB-hem ligger i byn Svedja i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland och har en säker miljö där ungdomarna kan få ordning på livet.

Vi på Svedbacka

Vår personal består av socionomer, terapeuter, behandlingspedagoger, externa psykologer inom NPF och trauma, samt läkare. Vi använder oss av olika verktyg och metoder för att hjälpa ungdomarna enligt deras behov och förmåga. Målet är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna.

Stödboende

Stödboende i lägenhet för ungdomar

Vårt stödboende ligger i Hudiksvall där vi erbjuder stödboende i lägenheter för ungdomar som inte i första hand behöver ett HVB-boende på vårt hem. Ungdomar som av olika anledningar behöver hjälp och stöd under en tid. Vilket stöd som ges bestäms i samråd med den unge och handläggare från socialtjänsten.

Stödet kan beröra olika områden och det verkar för att individen får en daglig sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete.

Målet är att individen ska skapa en meningsfull och funktionell tillvaro. Ungdomen ges möjlighet till terapeutiskt stöd, regelbundna samtal och möten med en engagerad kontaktperson. Samtalsstöd erbjuds också till anhöriga och närstående om så önskas.

Utredningar

Utredningar för korrekt behandling och insats

Vi har ett nära samarbete med psykologer och  psykiatriker med lång erfarenhet av att göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar utifrån behov och uppdrag. En utredning leder till förslag på vidare insatsbehov inom eller utanför vårt HVB-hem. Detta är något som kvalitetssäkrar kommande insatser.

Psykologutredningar

Vi erbjuder psykologutredningar av olika former. Det kan vara utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos. En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, och vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik som finns.

I psykologutredningar ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, test-material, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med personen som utreds och beställare.

Utsluss

Utslussningslägenheter

I våra utslussningslägenheter får boende regelbundet stöd och träning i självständighet och sociala färdigheter vilket syftar till att underlätta återanpassning till samhället. Utslussning används som en del i behandlingsarbetet när en ungdom har fullgjort primär behandling på vårt HVB-hem. Stor vikt läggs vid att träna den individuella förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL). Vi tar emot flickor och pojkar mellan 15-19 år.

Akutplaceringar

När behovet är akut

Vi har möjlighet att ta emot akutplaceringar för pojkar och flickor 15-19 år med missbruksproblem, kriminalitet med beteendeproblematik. Placeringen gäller för det mesta 4-6 veckor och är tillgänglig i ett akut skede. Vi jobbar sedan på att få kvar personen hos oss för vidare vård.

Under placeringstiden görs en funktionsbeskrivning för att optimera förutsättningarna för goda behandlingsresultat. Funktionsbeskrivningen grundar sig på BBIC (barns behov i centrum) och är ett tydligt underlag för den placerande kommunen att ta ställning till beslut om vidare insats och mål för ungdomen.

Ungdomen erbjuds möjlighet att få fortsatt stöd inom Svedbacka HVB.

Ring oss dygnet runt!

Vi har möjlighet att erbjuda en plats inom 5 timmar och det går att ringa oss dygnet runt på telefon:

073-618 36 94 och 073-093 63 10

Kvalificerat kontaktmannaskap

Om arbetet med kvalificerad kontaktperson

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge ungdomen nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att ungdomen på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

Våra kvalificerade kontaktpersoner har beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitter en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med bred språklig och kulturell bakgrund. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete på HVB-hemmet.

Arbetet med kvalificerad kontaktperson kan anpassas till mycket varierande situationer avseende situation, stödbehov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, begynnande/avtagande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar) eller stöd i när- och hemmiljö.

Stödboende vuxna

Återanpassningsboende och stödboende för vuxna

Svedbacka HVB-hem kan nu erbjuda återanpassningsboende från 21 år för kvinnor och män. Dessa lägenheter ligger inte anknutna till HVB-boendet.

Återanpassningsboende är till för dig som behöver stöd för att klara ett eget boende. På ett stödboende har du en egen lägenhet med tillgång till boendestödspersonal på dag- och kvällstid samt helger. Återanpassningsstödet riktar sig till vuxna i åldern 21 år och utformas individuellt utifrån den enskildas behov. Målet med verksamheten är att stödet ska leda till att den enskilde klarar ett självständigt liv.