Utredningar

Utredningar för korrekt behandling och insats

Vi har ett nära samarbete med psykologer och psykiater med lång erfarenhet av att göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar utifrån behov och uppdrag. En utredning leder till förslag på vidare insatsbehov inom eller utanför vårt HVB hem. Detta är något som kvalitetssäkrar kommande insatser.

Psykologutredningar

Vi erbjuder psykologutredningar av olika former. Det kan vara utvecklingsbedömning / nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos. En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, och vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik som finns.

I psykologutredningar ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, test-material, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med personen som utreds och beställare.

Familjehemsutredningar

Familjehemsutredningarna genomförs enligt Nya Kälvesten. Kälvestens intervjun är anpassad till BRA-FAM Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem, BBIC samt anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier.

Abstinensbehandling banner