För socialtjänst

Hur vi arbetar på Svedbacka HVB-hem

På Svedbacka HVB-hem är atmosfären varm och trygg. Vi ligger i den natursköna norra delen av Hälsingland med närhet till spännande fritidsaktiviteter i naturen. Vår personal har god kompetens och stora hjärtan. Med närhet till naturen kan våra ungdomar testa allt från havsbad till skidåkning.

Ett HVB-hem för ungdomar 15-19 år

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15 –19 år som lider av missbruksproblematik, kriminellt beteende såväl som problem till följd av frånvarande anknytning. Vi hjälper och behandlar beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende med välstrukturerade metoder.

Vi börjar med att kartlägga ungdomens nuvarande funktion och de problem som finns. När vi har gjort detta kan vi skapa en bra plan där insatser kommer att vara anpassade efter individuella behov och förutsättningar.

Metoder och arbetssätt för behandling

För att kunna hjälpa varje ungdom med en skräddarsydd plan och behandling jobbar vi med olika metoder. Vårt förhållningssätt är salugent och vi fokuserar på det som vi kallar för friskfaktorer istället för riskfaktorer. Våra evidensbaserade metoder inkluderar:

 • TBA
 • ACT
 • CRA
 • MI-SAMTAL
 • ART/rePULSE
 • ADAD-intervjuer
 • Återfallsprevention

Fritidsaktiviteter på Svedbacka HVB-hem

Vi jobbar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Målet är att finna de bästa lösningarna för varje individ. Detta sker bland annat genom att vi fokuserar på de intressen, styrkor och behov som finns hos varje ungdom som kommer till oss.

Några viktiga ledord är:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Vi står kvar
 • Inkludering
 • Återanpassning
 • Trygghet
 • Hjärta
 • Nya möjligheter
 • Här börjar resan
 • Ett tryggt hem
 • Friskfaktorer

I samarbete med kommuner för utbildning och praktik

Vi samarbetar med Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner för att erbjuda utbildning. Skolor för våra ungdomar finns i Bergsjö och Hudiksvall. Vi hjälper till med studier på grundskole- och gymnasienivå i enlighet med bakgrund och behov.

Vi kan i vissa fall skicka med behandlingspersonal till skolmiljön för att göra det lättare att komma in i studier på ett tryggt sätt.

En annan möjlighet är praktikplatser på företag i Hudiksvalls kommun. Här är det möjligt att få insikt i olika yrken. Det kan vara en god grund för framtida val av utbildning och yrke. Vi jobbar kontinuerligt med värdegrundsarbete. Vår utgångspunkt är samhällets grundläggande värderingar som respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

Så jobbar vi med HVB-behandlingar

Efter att ha genomfört en kartläggning över individens funktion och problematik upprättas en behandlingsplan med en rad insatser som är anpassade efter behov och förutsättningar.

I behandlingsarbetet använder vi oss av de metoder som kommer att passa bäst för varje ungdom. Detta är möjligt för oss då vi har så stor kompetens på plats hos vår HVB-personal.

Svedbacka HVB hem är en värderingsstyrd organisation med visionen att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande. Vi är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i individens situation hjälper vi med kompetens och empati. Vi står för en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.
Vår vårdkedja omfattar HVB hem, skyddat boende, stödboende, utslussning, externa utredningar, akuta placeringar och mer. Detta gör de möjligt för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utslussning eller mer omfattande stöd om det behövs.
Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen. Kvalitetsarbetet är strukturerat omkring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer. Arbetet sker i den dagliga verksamheten såväl som på ledningsnivå.
Utredningar