Arbetssätt

Arbetssätt på Svedbacka HVB-hem

På Svedbacka HVB-hem börjar vi med att se närmre på ungdomens problematik och hur livet fungerar idag. Med samtal och insikt i vad som har hänt kan vi skapa en individuell behandlingsplan. Den inkluderar insatser som är anpassade efter faktiska behov och förutsättningar.

Vi jobbar med flera olika metoder och arbetssätt för att få bästa möjliga behandling som leder till förändring. Varje behandling är anpassad till ungdomens behov och problematik. Vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt och vi fokuserar på vad vi kallar för friskfaktorer hellre än riskfaktorer.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder som är kända för att fungera som TBA, ACT, KBT, CRA, MI-SAMTAL, ART/rePULSE, ADAD/intervjuer och ÅP-återfallsprevention. Vår personal är utbildad inom ConKrim och THC-program.

Vanliga teman i våra behandlingar är:

 • Medveten närvaro
 • Young Schema Questionnaire – YSQ
 • Beteendeanalys
 • Samtalsplan
 • Acceptans och successiv exponering
 • Stöd i vardagen
 • Social färdighetsträning

Tema för våra behandlingar kan vara:

Förändringsprocesser genom nya erfarenheter och förändrat beteende.
Risk-missbruk och beroende.
Konsekvenser av beroenden för familjen, växa upp i dysfunktionella familjer samt möjliggörare. Vi kan också genomföra samtal med föräldrar.
Att skapa förutsättningar för tillitsfulla relationer som oftast gått förlorade i missbruk, genom bekräftelse och positiv förstärkning.
Ungdomen övar på att kunna identifiera sina känslor och kunna koppla dem till situationer där dem uppstår. När vi är i balans i våra känslor ger det oss information som hjälper oss att veta vad som är bra för oss eller inte.
Ungdomen tränar i grupp samt individuellt för att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla. En person med god självkänsla och självförtroende kan hantera både positiva och negativa känslor. Personen klarar även av att kontrollera sitt humör.
Vi ser på hur otrygg/trygg anknytning påverkat ungdomen under uppväxten samt i nuet.
Koppling mellan droganvändande/kriminalitet och skam och skuld. Vad syftet är och varför man känner skam och skuld, samt vilka hinder det utgör för ungdomens personliga utveckling.
Ungdomen får öva sina beteendemässiga förmågor i samspel med andra människor. I programmet beskrivs 50 grundläggande färdigheter som tränas i miljön samt genom rollspel.
Om varför vi har våra beteenden och hur dem påverkar oss själva samt omgivningen. Kan ungdomen lära sig att identifiera och beskriva sina beteenden så är det lättare att hantera och modifiera dem.
Våld och värderingar i samhället samt egna värderingar.
Kriminella tankemönster och rättfärdigande. Genom att upprätta en arbetsplan för att förändra och förändras sätter vi upp mål för en ny livsstil och vi jobbar med hur man når dem.

På vårt HVB boende kan vi jobba med viktiga insatser för att förhindra återfall
till tidigare destruktiva beteenden.

 • Vi identifierar högrisksituationer
 • Hantera sug efter alkohol/droger
 • Klara av att säga nej till alkohol droger
 • Uppmärksamma tidiga varningssignaler
 • Att kunna lösa och hantera problem
Vi gör en nätverkskarta för att få en uppfattning om ungdomens sociala nätverk samt för att ungdomen ska förstå betydelsen och vikten av att ha ett fungerande nätverk.
Vikten av goda kostvanor, motion, sömn, mindfulness (medveten närvaro).
Individuella samtal utifrån program såsom Repulse, ACT, KBT.

Temabehandling i grupp utifrån program såsom Repulse, ACT, KBT.