HVB-hem

Svedbacka HVB-hem är kärnan i vår verksamhet.

Hemmet är naturskönt beläget i norra Hälsingland, här finns stort hjärta och bred kompetens.
Hit kommer ungdomar i åldrarna 15-19 år med problematik kring bl.a. missbruk och/eller kriminalitet som lett till beteendeproblematik och/eller psykosociala problem. Här erbjuds en trygg miljö där det finns hjälp att skapa struktur i tillvaron, lita till sina förmågor och bygga en hållbar grund för framtiden. Genom bl.a. fritidsaktiviteter, färdighetsträning och stöd i vardagen skapas förutsättningar för förändring.


 • Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-19 år, med missbruksproblematik, kriminellt beteende som utöver detta kan ha beteende-problematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende.
 • Personalen har adekvat behandlingsutbildning och har ett tydligt engagemang för de mest utsatta grupperna i samhället.
 • Naturskön miljö, nära till fritidsaktiviteter, sommar som vinter.
 • Vi erbjuder totalt 12 platser inklusive utslussplatser.

Skyddat boende

Vi har tillgång till flera olika typer av skyddat boende och tar emot flickor och pojkar såväl som familjer i behov av särskilt skydd. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Placering kan ske snabbt efter inkommen förfrågan.

Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar aktivt med krishantering och traumabearbetning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, trauma – och familjeterapeuter och familjeutbildare.
I vårt nätverk finns också kompetens inom hedersrelaterad problematik samt våld i nära relationer.

Stödboende

Vi erbjuder stödboende i lägenhet för ungdomar som av någon anledning behöver hjälp och stöd under en tid. Vilket stöd som ges bestäms i samråd med den unge och handläggare från socialtjänsten.
Stödet kan innehålla olika områden och hjälpa till att individen får en daglig sysselsättning form av skola, praktik eller arbete.
Målet är att individen skapar en meningsfull och funktionell tillvaro. Ungdomen ges möjlighet till terapeutiskt stöd, regelbundna samtal och träffar med kontaktperson. Samtalsstöd erbjuds också till anhöriga och närstående om så önskas.

Utredningar

Vi har ett nära samarbete med psykologer och psykiater med lång erfarenhet av att göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar utifrån behov och uppdrag. En utredning ger förslag på vidare insatsbehov inom eller utanför HVB-hemmet, vilket kvalitetssäkrar kommande insatser.

Psykologutredningar

Vi erbjuder psykologutredningar av olika former. Från utvecklingsbedömning/nivåbedömning samt utredningar med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos. En mer utförlig bedömning med möjlighet till att ställa neuropsykiatrisk diagnos baserar sig på frågeställningar som rör nivåbedömning, psykisk status, vilken eventuell neuropsykiatrisk problematik som finns. I denna ingår testning, psykologsamtal, utvärdering av samtal, testmaterial, utlåtandeskrivning, samt genomgång av utredningsresultat tillsammans med personen som utreds och beställare.

Familjehemsutredningar

Familjehemsutredningarna genomförs enligt Nya Kälvesten. Kälvestens intervjun är anpassad till BRA-FAM Socialstyrelsens initiala bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem, BBIC samt anknytningsteori, mentalisering, affektteori och kognitiva teorier.

Om kvalificerat kontaktmannaskap

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer. Våra kvalificerade kontaktpersoner har beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitter en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med bred språklig och kulturell bakgrund. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete.

Det kvalificerade kontaktmannaskapet kan anpassas till mycket varierande situationer avseende situation, stödbehov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, begynnande/avtagande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar) eller stöd i när- och hemmiljö.

Exempel på insatser

 • Motivera personen till att lämna negativa nätverk och hitta positiva nätverk.
 • Motivera till att hitta en meningsfull fritid.
 • Hjälpa till att få in vårdtagaren i sysselsättning (praktik, skola, arbete).
 • Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats.
 • Stödja personen till att få en fungerande vardag.
 • Stödja personen till ett drogfritt liv, genom att låta vårdtagaren sätta upp målen.
 • Genomföra slumpmässiga drogtester i preventivt syfte (vid önskemål från myndigheter).
 • Hjälpa vårdtagaren till att komma i kontakt med myndigheter och eventuellt sjukvården.
 • Sociala stödjande samtal och aktiviteter.
Insatserna genomförs alltid individuellt.

Målgrupp

 • Psykosocial problematik såsom missbruk eller kriminalitet.
 • Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Asperger, Autism)
 • Som tidigare varit på institution (fängelse, HVB-hem) som behöver stöd i att komma tillbaka in i samhället.
 • Ungdomar/Barn som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.
 • Återanpassningsboende/stödboende vuxna

  Svedbacka HVB kan nu erbjuda återanpassningsboende från 21 år för kvinnor och män, dessa lägenheter ligger inte anknutna till HVB hemmet.
  Återanpassningsboende är till för dig som behöver stöd för att klara ett eget boende. På ett stödboende har du en egen lägenhet med tillgång till boendestödspersonal på dag- och kvällstid samt helger.
  Återanpassningsstödet riktar sig till vuxna i åldern 21 år och utformas individuellt utifrån den enskildas behov. Målet med verksamheten är att stödet skall leda till att den enskilde klarar ett självständigt liv.
  De områden som stödet kan inriktas på är:

  • Arbete, studier/praktik och veckoplanering
  • Viktiga relationer, självkänsla och framtidsplaner
  • Anknytning, och kontakt med familj
  • Samtal.
  • Städning, vardagsekonomi och matlagning
  • Kontaktmed sjukvård och viktiga myndigheter mm.

  Stödet omfattar några timmar per vecka, eller enligt överenskommelse. Under en inledningsfas kan stödet utökas med fler timmar efter behov.

  • Vi vänder oss till kvinnor och män i åldrarna 21 år och uppåt med behov av stöd i vardagen.
  • Personalen har adekvat utbildning och har ett tydligt engagemang för de mest utsatta grupperna i samhället.

  Den enskilde får hjälp både i hemmet för att uppnå de mål som vi sätter upp tillsammans.
  Boendestödjarna är socionomer, behandlingsterapeuter eller behandlingspedagoger.
  I vårt återanpassningsboende kan ni få följande av oss.
  • Tillgång till dygnet runt jour.
  • Eget boende i lägenhet.
  • Daglig kontakt med personal.

  Utsluss

  I våra utsluss-lägenheter får den boende regelbundet stöd och träning i självständighet och sociala färdigheter vilket syftar till att underlätta återanpassning till samhället. Utsluss används som en del i behandlingsarbetet när en ungdom har fullgjort primär behandling på vårt HVB-hem. Stor vikt läggs vid att träna den individuella förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL).

  Akutplaceringar

  Vi har möjlighet att ta emot akutplaceringar till pojkar/flickor 15 år till och med 19 år med missbruksproblem, kriminalitet med beteendeproblematik. Placeringen på är oftast 4-6 veckor och i ett akut skede. Under placeringstiden görs en funktionsbeskrivning, för att optimera förutsättningarna för goda behandlingsresultat. Funktionsbeskrivningen grundar sig på BBIC (barns behov i centrum) och är ett tydligt underlag för den placerande kommunen att ta ställning till när det gäller beslut om vidare insats och mål för ungdomen.

  Ring oss dygnet runt
  Vi har möjlighet att erbjuda en plats inom 5 timmar och det går att ringa oss dygnet runt på telefon 073-618 36 94 och 073-093 63 10.

  Ungdomen erbjuds möjlighet att få fortsatt stöd inom Svedbacka HVB.