Hur arbetar vi

I en inledande fas görs en kartläggning över individens funktion och problematik, därefter upprättas en behandlingsplan med en rad insatser anpassade efter behov och förutsättningar.
I behandlingsarbetet använder vi oss av en rad metoder och arbetssätt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändring – anpassat till varje individs behov och problematik. Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt och fokuserar på ”friskfaktorer” istället för ”riskfaktorer”.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom TBA, ACT, KBT, CRA, MI-SAMTAL, ART/rePULSE, ADAD-intervjuer samt ÅP- återfallsprevention. Vår personal är också utbildad inom ConKrim och THC-programmet.


Värderingsstyrd organisation

Svedbacka är en värderingsstyrd organisation med visionen att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande. Vi är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i individens situation skapar vi med hjälp av kompetens och empati en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Omfattande vårdkedja

Vår vårdkedja omfattar HVB, skyddat boende, stödboende, utsluss, externa utredningar, akut placeringar. Detta möjliggör för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utsluss eller mer omfattande stöd om det behövs.

Fokus på kvalitet

Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen. Kvalitetsarbetet är strukturerat kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer. Arbetet sker såväl i den dagliga verksamheten som på ledningsnivå.