Svedbacka HVB-HEM

Svedbacka är ett litet familjärt HVB-hem beläget naturskönt i norra Hälsingland. Atmosfären på boendet är varm och välkomnande, här finns ett stort hjärta och bred kompetens. Närhet till naturen ger möjlighet till fritidsaktiviteter både sommar (Havsbad) som vinter (Skidbackar).

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15 –19 år med missbruksproblematik, kriminellt beteende och som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende. I en inledande fas görs en kartläggning över individens funktion och problematik, därefter upprättas en behandlingsplan med en rad insatser anpassade efter behov och förutsättningar.

I behandlingsarbetet använder vi oss av en rad metoder och arbetssätt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändring – anpassat till varje individs behov och problematik. Vi utgår från salugent förhållningsätt och fokuserar på ”friskfaktorer” istället för ”riskfaktorer” Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom TBA, ACT, CRA, MI-SAMTAL, ART/rePULSE, ADAD-intervjuer samt Återfallsprevention.

Behandlingspersonalen arbetar och lever med de ungdomar som har sin vård och behandling på Svedbacka HVB. Personalen har adekvat utbildning och ett tydligt engagemang för de mest utsatta individerna i samhället. De erbjuds kontinuerlig intern och extern vidareutbildning. Dessa kompetenser finns hos oss: - Legitimerad psykolog - Socionom - Terapeut - Utredare – Behandlingspedagog.

Dessa grundprinciper genomsyrar vårt behandlingsarbete; - Lösningsfokuserat förhållningsätt - Lågeffektivt bemötande - Fokus på individens styrkor, intressen och behov - Vi står kvar - Inkludering - Återanpassning - Trygghet, hjärta, nya möjligheter - Här börjar resan - Ett tryggt hem – Friskfaktorer.

Vi vänder oss till skolor i kommunal regi runt vårt närområde, Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Skollokalerna är belägna i Bergsjö eller Hudiksvall. Studierna är på grundskole- och gymnasienivå. Vid behov kan behandlingspersonal i perioder finnas med under skoldagen. I samarbete med företag i Hudiksvalls kommun kan vi erbjuda ungdomar praktikplatser, för att få kunskap om olika yrkeskategorier till ett senare yrkesval i livet. Vårt värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt och utgår från samhällets grundläggande värderingar såsom respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

Hur arbetar vi

I en inledande fas görs en kartläggning över individens funktion och problematik, därefter upprättas en behandlingsplan med en rad insatser anpassade efter behov och förutsättningar.
I behandlingsarbetet använder vi oss av en rad metoder och arbetssätt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändring – anpassat till varje individs behov och problematik. Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt och fokuserar på ”friskfaktorer” istället för ”riskfaktorer”.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom TBA, ACT, KBT, CRA, MI-SAMTAL, ART/rePULSE, ADAD-intervjuer samt ÅP- återfallsprevention. Vår personal är också utbildad inom ConKrim och THC-programmet.


Värderingsstyrd organisation

Svedbacka är en värderingsstyrd organisation med visionen att förbättra människors liv genom utveckling och självförverkligande. Vi är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Med utgångspunkt i individens situation skapar vi med hjälp av kompetens och empati en innehållsrik, trygg och utvecklande tillvaro.

Omfattande vårdkedja

Vår vårdkedja omfattar HVB, skyddat boende, stödboende, utsluss, externa utredningar, akut placeringar. Detta möjliggör för oss att erbjuda ett individ- och behovsanpassat stöd med möjlighet till både utsluss eller mer omfattande stöd om det behövs.

Fokus på kvalitet

Vårt kontinuerliga kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen. Kvalitetsarbetet är strukturerat kring att planera, utveckla och följa upp kvaliteten i samtliga arbetsmoment och processer. Arbetet sker såväl i den dagliga verksamheten som på ledningsnivå.