Arbetssätt

I en inledande fas görs en kartläggning över individens funktion och problematik, därefter upprättas en behandlingsplan med en rad insatser anpassade efter behov och förutsättningar.
I behandlingsarbetet använder vi oss av en rad metoder och arbetssätt för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för förändring – anpassat till varje individs behov och problematik. Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt och fokuserar på ”friskfaktorer” istället för ”riskfaktorer”.
Vi arbetar med evidensbaserade metoder såsom TBA, ACT, KBT, CRA, MI-SAMTAL, ART/rePULSE, ADAD-intervjuer samt ÅP- återfallsprevention. Vår personal är också utbildad inom ConKrim och THC-programmet.

Vi arbetar med följande teman i behandlingen

 • Medveten närvaro, PIKT-test
 • Young schema questionare – YSQ
 • Beteendeanalys
 • Samtalsplan
 • Acceptans och successiv exponering
 • Stöd i vardagen
 • Social färdighetsträning

Vi arbetar med följande teman i behandlingen.

- Målbilder/min framtid- förändringsprocesser genom nya erfarenheter och förändrat beteende.

- Beroendeutveckling - risk-missbruk och beroende.

- Medberoende- konsekvenser av beroenden för familjen, växa upp i dysfunktionella familjer samt möjliggörare.

- Tillit- att skapa förutsättningar för tillitsfulla relationer som oftast gått förlorade i missbruk, genom bekräftelse och positiv förstärkning.

- Känslor- ungdom övar på att kunna identifiera sina känslor och kunna koppla dem till situationer där dem uppstår. När vi är i balans i våra känslor ger det oss information att veta vad som är bra för oss eller inte.

- Självförtroende/självkänsla- Ungdom tränar i grupp samt individuellt för att utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla. En person med god självkänsla/självförtroende kan hantera både positiva och negativa känslor, samt att denne klarar även av att kontrollera sitt humör.

- Anknytning- Hur otrygg/trygg anknytning påverkat ungdom under uppväxten samt i nuet.

- Skuld/skam- Koppling mellan droganvändande/kriminalitet och skam och skuld. Vad syftet är varför man känner skam och skuld, samt vilka hinder det utgör för ungdomens personliga utveckling.

- Sociala färdigheter- Ungdom får öva sina beteendemässiga förmågor i samspel med andra människor. I programmet beskrivs 50 grundläggande färdigheter som tränas i miljön samt genom rollspel.

- Beteenden- Om varför vi har våra beteenden och hur dem påverkar oss själva samt omgivningen. Kan ungdomen lära sig att identifiera och beskriva sina beteenden så är det lättare att hantera och modifiera dem.

Våld- Våld och värderingar i samhället samt egna värderingar.

- Kriminalitet- Kriminella tankemönster och rättfärdigande. Genom att upprätta en arbetsplan gällande förändra och förändras sätter vi upp mål för en ny livsstil och hur man når dem.

- Återfallsprevention
 • Vi identifierar högrisksituationer
 • Hantera sug efter alkohol/droger
 • Klara av att säga nej till alkohol droger
 • Uppmärksamma tidiga varningssignaler
 • Att kunna lösa och hantera problem

Familj/relationer- Vi gör en nätverkskarta för att få en uppfattning om ungdomens sociala nätverk samt för att ungdomen ska förstå betydelsen/vikten av att ett fungerande nätverk.

* Hälsa/avslappning- Vikten av goda kostvanor, motion, sömn, mindfulness- medveten närvaro.

Individuell behandling
- Individuella samtal utifrån program såsom Repulse, ACT, KBT
Generell behandling
Temabehandling i grupp (se ovan dem olika behandlingsmomenten)
ADL- träning i miljön