Behandling/Metoder

Behandlingsmetodiskt förhållningsätt

Våra metoder utgår från evidensbaserad praktisk erfarenhet, en sammanvägning av vetenskaplig forskning, professionell expertis och ungdomens egna erfarenheter. Parallellt läggs även stor vikt vid att vara öppen i tanken och att verkligen se det unika i varje individ och försöka att hitta nya vägar och fokus som anläggs och skapas i varje möte; förändring och relationsbyggande sker i mötet mellan individer som kommunicerar.

Anknytningsteori en grund för behandling och tillfrisknande

Anknytningsteorin bygger på att vi människor är och blir våra relationer. Teorin bygger också på att anknytningen till en förälder/caregiver som byggs under de första åren av en människas liv är mycket avgörande för hur vi klarar kriser, svårigheter och motgångar senare i livet. Den förklarar också hur vi löser konflikter samt vår förmåga att knyta an i nya relationer med allt vad det innebär. En bruten eller störd anknytning kan exempelvis förklara ångest, depressioner och låg självkänsla senare i livet.

Våra ungdomar har på olika sätt drabbats av separationer och andra kriser och har ofta en bruten anknytning på grund av till exempel flykt, dödsfall, kriminalitet, droganvändning eller erfarenheter av våld och mycket uppslitande separationer. Detta påverkar deras förmåga att hantera sin livssituation och klara en främmande och hotfull omvärld.

Vi bygger vår vård efter anknytningsteorin och prioriterar relationsbyggande, förtroende och förutsägbarhet i vårt arbete. Detta innebär att vi i början av varje vistelse hos oss fokuserar på relationen, trygghet och att bygga förtroende innan man börjar planera det övriga livet, som skola, intressen och umgänge och övriga aktiviteter utanför boendet. Det innebär också att varje ungdom får en egen kontaktperson som utför planering, kontaktmannasamtal och vårdsamtal och är den som följer ungdomen under vårdtiden hos oss. Detta är också viktigt då all vård bygger på förtroende och anknytning, och är enligt oss grunden för ett tillfrisknande.

Dynamisk teori i behandlingen

Varje beteende anses ha en aktuell eller historisk funktion. Det dynamiska perspektivet har sin grund i och utgår från att beteenden, känslor och tankar har en bakgrund och att de går att lära om eller ersätta med nya beteenden/reaktioner genom att ungdomen förstår sin bakgrund och sitt tidigare liv, och vad som påverkar idag.

Tillsammans med ungdomen arbetar vi utifrån en individuell genomförandeplan med både mål och delmål som bildar trappsteg på resan till förändring. Vi har många års erfarenhet av arbete med ungdomar och en bred bas av olika kompletterande kompetenser i relation till de komplexa upplevelser som ungdomen kan ha i bagaget. Insatserna skräddarsys utifrån varje individs unika behov.

Kartläggning/analys

När den första kontakten etableras från uppdragsgivaren med en förfrågan om placering och därefter beslut om inskrivning startar kartläggningsperioden som sedan pågår i 1-2 månader räknat från placeringsdatum. Under kartläggningsperioden läggs stor energi på att samla och analysera information för att på bästa möjliga sätt kartlägga funktionen av det icke önskvärda beteendet och definiera hur vi på bästa sätt kan lägga upp ett förändringsarbete.

Våra medarbetare tillbringar stor del av sin tid tillsammans med ungdomarna och samlar på så sätt information till beteendeanalysen (BA) men också för att tydliggöra och normalisera gällande ramar, förhållningssätt och strukturer. Vi på Svedbacka strävar mot att efterlikna en traditionell familjestruktur och då många av våra ungdomar kommer från antingen obefintliga eller dysfunktionella familjestrukturer kan detta upplevas som svårt att hantera, främst till en början.

Därför lägger vi stort fokus på att stötta ungdomen i anpassningen och agerar med ett lågaffektivt bemötande och försöker på ett enkelt sätt skapa trygghet och en god relation genom ett vänligt och uppmuntrande men tydligt förhållningssätt; hur den vuxne är som förebild är en viktig påverkansfaktor för ungdomens egna utveckling.

 

Analysperiod

Syftet är att:

 • Identifiera problematik, bakgrund; eventuell förekomst av droganvändning, en kriminell livsstil, PTSD, depressioner, andra svårigheter och krisreaktioner
  • Fastställa vad ungdomen säger och hur ungdomen agerar i olika situationer
  • Fastställa hur ungdomens omvärld/nätverk och relationer ser ut
  • Fastställa vilka strategier som fungerar vid motivering
  • Utforska ungdomens intressen och fritidsaktiviteter
  • Påbörja förändringsarbetet
  • Göra en handlingsplan/genomförandeplan för fortsatt förändringsarbete

Förändringsperiod

Vardagsstrukturen liknar en traditionell familjs så långt detta är möjligt; man går upp på morgonen, äter gemensam frukost, åker till skola/arbete/eller annan sysselsättning. Man åker hem, lagar mat, gör läxor, äter gemensam middag, har en aktivitet, umgås, fikar, umgås lite till och sedan går man och lägger sig.

Till detta kommer ett antal formella vårdinsatser och behandlingssamtal samt riktade övningar och aktiviteter.

Riktad behandling i vardagen

Mycket tid går åt till vardagliga aktiviteter och den största delen av behandlingen och träningen sker i vardagen. Detta innebär att all personal är väl insatt i den enskilde ungdomens problematik och mål. På detta sätt påverkas och motiveras ungdomen till en personlig positiv utveckling som inte bara är kopplad till det övergripande ansvar som kontaktpersonen har för ungdomens vård.

Förutsägbarhet

Inför varje ny vecka, på söndag kväll, gör personal och ungdom tillsammans en veckoplanering. Aktiviteter, samtal, besök, umgängen, möten antecknas på ett övergripande sätt. För att skapa förutsägbarhet förbereder personalen ungdomarna för morgondagen före läggning och när morgonen kommer gås kommande dag igenom på nytt.

Kontaktnät

Kartläggnings- och behandlingsarbetet startar direkt, och parallellt med skolgång eller praktik, och då behandlas den problematik som individen upplever i mötet med samhället. Ungdomen ges praktisk erfarenhet och får en känsla av både egen kompetens och ett sammanhang. Vi stödjer och vägleder ungdomen via handledning av professionell personal i hela processen. Vi utgår från grundtanken att alla är värdefulla och att varje individ har förutsättning att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar lättare vägar till framsteg.

Det goda mötet

Det goda mötet med ungdomen är grundläggande för oss. Först när man lär känna varandra på riktigt kan man se och förstå de motiv som ligger bakom en persons handlingar och då först blir det också möjligt att visa vägar som leder till förändring.

Vi har även ett system där individen ges möjlighet att tjäna pengar

Många ungdomar har skulder som skall betalas men extrapengarna kan även användas till att ta körkort, utöva en specifik hobby eller liknande. Om vi exempelvis bestämmer oss för att göra en gemensam resa kan denna möjlighet till extrapengar passa bra. Uppdragen som kan generera pengar är snöröjning, städning, klottersanering eller liknande.

Fokus är att finnas i ett sammanhang där man behövs och kan göra något tillsammans med andra och kunna få en belöning för det, ett annat syfte är att få en utvecklad relation till ekonomi och att förstå och kunna hantera pengar i liten skala.

Stöd, behandling och en plan för utveckling

Vi möter och försöker förstå den unga. Vi ser utan att döma, och är samtidigt en närvarande vuxen som kan hantera och klara av svåra situationer. Utvecklingsplanen tar vi fram tillsammans med varje ungdom och den blir starten på en resa mot en självständig och meningsfull vardag. Planen följer med under hela vistelsen hos oss och den stäms av och revideras kontinuerligt.

Sysselsättning, ett sätt att hantera vardagen

För att förändringar ska bli varaktiga måste de ske i det dagliga livet. Det kan vara allt från att lära sig enkla hushållssysslor till att skaffa busskort eller att hitta ett jobb genom en praktikplats med egen handledare. Vi arbetar mycket med att stötta de viktiga relationerna i den ungas familj och nätverk.

Ett tryggt hem

Ett hem att komma till är viktigt för alla människor. Vi kan ordna ett tryggt hem att bo i tillsammans med andra under en period, men vi har också träningslägenheter för den som behöver en mer självständig tillvaro för att kunna växa med ansvar.

Teorier och metodiska utgångspunkter:

Vi bygger behandlingen på följande teorier:

 • Anknytningsteori
 • Psykodynamisk teori
 • Systemteorin
 • KASAM
 • PTSD
 • Kris- och traumateori

Vi använder följande metoder:

 • Kognitiv beteende teori, KBT
 • Motiverande samtal, MI
 • Coping strategi
 • Samtal och vårdsamtal som bygger på KBT och psykodynamisk teori