Om Svedbacka HVB-hem

Svedbacka HVB-hem

Svedbacka är ett litet familjärt HVB-hem beläget naturskönt i norra Hälsingland. Atmosfären på boendet är varm och välkomnande, här finns ett stort hjärta och bred kompetens. Närhet till naturen ger möjlighet till fritidsaktiviteter både sommar (Havsbad) som vinter (Skidbackar). Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15–19 år med missbruksproblematik, kriminellt beteende och som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende. Vi erbjuder individuella påverkansprogram, programinriktade grupprocesser samt individuella samtal. Vid behov utförs utredningar mm. Anknytning är stommen i vårt behandlingsarbete, att ungdomen bygger relationer och lär sig känna tillit till sin omgivning är viktigt i alla sammanhang. Ett nära samarbete med familj, godeman, socialtjänst och skola är en viktig del för oss. Vi erbjuder även föräldrastödjande samtal om så önskas. Maten är viktig på boendet, personal och ungdomar planerar och tillagar veckans meny tillsammans. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för näringsrika och varierande måltider.

Personal

Behandlingspersonalen arbetar och lever med de ungdomar som har sin vård och behandling på Svedbacka HVB. Personalen har adekvat utbildning och ett tydligt engagemang för de mest utsatta individerna i samhället. De erbjuds kontinuerlig intern och extern vidareutbildning.

Evidensbaserade behandlingsmetoder

Verksamheten arbetar med evidensbaserade metoder som TBA, ACT, KBT, MI-SAMTAL, RePULS samt ADAD intervjuer.

Behandling

Behandlingen är uppbyggd i tre moment. Varje ungdom får en kontaktperson och det är denne som skall följa ungdomens utveckling genom placeringstiden. Vi arbetar med två delar då ungdomens utveckling sker både individuellt- och på gruppnivå. För oss är ungdomen själv och dennes nätverk viktiga och vården sker i samråd med varje ungdom. Genom att evidensbaserad behandling blandas med aktiviteter där ungdomarna får prova på nya saker ger det ungdomen möjlighet att stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. När en ungdom kommer till oss tar vi oss tiden att lära känna ungdomen. Det sker genom samtal, kartläggning av tidigare erfarenheter, missbruk eller annan problematik. Denna tid ger också ungdomen möjlighet att acklimatisera sig till sitt nya boende och komma in i gruppen

Veckoteman i temabehandling

Målbilder/min framtid • Motivation • Grupputbildning • Tillit • Beteende • Skam/skuld • Familj/relationer • Teamutbildning • Beroendelära • Vuxna barn • Sorg • Friskvård • Medberoende • Sociala färdigheter • Våld • Avslappning/hälsa

Varje vecka introduceras ett nytt tema som ungdomar arbetar med i grupp eller genom individuella samtal beroende på behovet. Vissa har svårt att delta i grupp och det tillgodoser vi genom att erbjuda enskilda samtal utifrån veckans tema. Efter avklarad temabehandling erbjuds ungdomen individuell efterbehandling där ungdomen får en möjlighet att lyfta de teman som dem upptäckt att de behöver mer kunskaper i. Här kan personal stötta och bidra till nya aspekter som personal ser att ungdomen behöver stärkas i. Den röda tråden i behandlingen är positiv förstärkning och motivation som uppmuntrar till förändring av positiv karaktär.

Skolverksamhet

Vi samarbetar med skolor i kommunal regi runt vårt närområde, Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Skollokalerna är belägna i Bergsjö eller Hudiksvall. Studierna är på grundskole- och gymnasienivå. Vid behov kan behandlingspersonal i perioder närvara under skoldagen. Vårt värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt och utgår från samhällets grundläggande värderingar såsom respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

 

•Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-19 år, med missbruksproblematik, kriminellt beteende som utöver detta kan ha beteende-problematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende. •Personalen har adekvat behandlingsutbildning och har ett tydligt engagemang för de mest utsatta grupperna i samhället.
•Naturskön miljö, nära till fritidsaktiviteter, sommar som vinter.
•Vi erbjuder totalt 12 platser inklusive utslussplatser.